Embassy of Ukraine in the Republic of Lithuania

Kyiv 16:49

Republic of Lithuania

   Įvažiavimo į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarka

       Ukrainos ministrų kabineto 2015-06-04 nutarimu Nr.367 patvirtinta įvažiavimo į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarka.

       Įvažiavimas į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvažiavimas iš jos vyksta per šiuos kontrolės punktuos :

       - automobiliais - „Kalančak”, „Čaplyna”, „Čongar”;

       - geležinkeliu -„Cherson”, „Melitopol”, „ Vadym”, „Novooleksijivka”.

       Įvažiavimas į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvažiavimas iš jos užsieniečiams ir asmenims be pilietybės galimas pagal pasą bei specialųjį leidimą, kurį išdavė Ukrainos valstybinė migracijos tarnyba.

       Specialųjį leidimą Ukrainos valstybinė migracijos tarnyba išduoda užsieniečio ar asmens be pilietybės būvimo vietoje.

        Tam, kad gauti specialųjį leidimą, užsienietis ar asmuo be pilietybės turi pateikti: prašymą; pasą; dokumentą, kuris patvirtina teisėtą buvimą Ukrainoje; puslapio su asmens duomenimis kopiją, išversta į ukrainiečių kalbą; dokumentą, kuris patvirtina įvažiavimo į okupuotą teritoriją tikslą; dokumentą, kuris patvirtina piniginių lėšų pakankamumą buvimui Ukrainoje, trys nuotraukas 3,5x4,5.

          Sprendimą dėl specialaus leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priima Ukrainos valstybinės migracijos tarnybos teritorialinis padalinis  per penkias darbo dienas nuo visų išvardintų dokumentų gavimo dienos.

          Asmenys, kurie pažeidžia įvažiavimo į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiavimo iš tvarką, traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

          Su pilnu nutarimo tekstu galima susipažindinti Ukrainos ministrų kabineto tinklalapyje:

           http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248222450

Ukrainos  įstatymo Dėl teisių ir piliečių laisvės bei teisinio režimo apsaugos laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje“ informacija

Nuo 2014-05-09 įsigaliojo Ukrainos įstatymas „Dėl teisių ir piliečių laisvės bei teisinio režimo apsaugos laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje“ (toliau – Įstatymas), kuriuo apibrėžta asmenų įvažiavimo į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarka. Su Įstatymo tekstu galima susipažinti AUR tinklalapyje (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18).

Pagal Įstatymo 10 str. Ukrainos piliečiai turi teisę laisvai bei netrukdomai įvažiuoti į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiuoti iš jos per kontrolinius įvažiavimo - išvažiavimo punktus, pateikiant dokumentus, kurie identifikuoja asmenį bei patvirtina Ukrainos pilietybę.

Tuo pačiu, užsieniečių bei asmenų be pilietybės įvažiavimas į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiavimas iš jos galimas tik gavus specialu leidimą per kontrolinius įvažiavimo – išvažiavimo punktus.

Šiandienai tinkamą užsieniečių bei asmenų be pilietybės įvažiavimo į laikinai okupuotą teritoriją tvarką vysto centrinė vykdomoji valdžia.

Todėl Įstatymu įvykdyti pakeitimai kai kuriuose norminėse teisės aktuose dalyje dėl asmenų atsakomybės pažeidę įvažiavimo į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarką, būtent:

1. Ukrainos Kriminalinis kodeksas papildytas 332-1 straipsniu (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1361973536672492):

- įvažiavimo į laikinai okupuotą teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarkos pažeidimai, su tikslu pakenkti valstybės interesams, baudžiami iki trijų metų laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu tam pačiam laikotarpiui, su transporto konfiskacija. Tie patys veiksmai, įvykdyti pakartotinai arba žmonių grupės išankstiniu susitarimu, pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba, baudžiami laisvės atėmimu nuo trijų iki penkių metų su teisės atėmimu užimti tam tikra pareigas arba užsiimti tam tikra veikla laikotarpiui iki trijų metų, bei transporto priemonių konfiskacija. Aukščiau minėti veiksmai, įvykdyti organizuotos grupuotės, baudžiami laisvės atėmimu nuo penkių iki aštuonių metų.

2. Ukrainos administracinių pažeidimų kodeksas papildytas 201-1 straipsniu sekančio turinio:

- įvažiavimo į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvažiavimo iš jos tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę baudą iki 300 minimalių NPD arba administracinis areštas iki penkių parų.

3. Ukrainos įstatymo „ Dėl užsieniečių bei asmenų be pilietybės teisinio statuso“ (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17) 13 straipsnio papildymas sekančio turinio tekstu: 

Užsieniečiui arba asmeniui be pilietybės įvažiuoti į Ukrainą draudžiama:

- jeigu toks asmuo bando įvažiuoti  į laikinai okupuotą teritoriją per įvažiavimo – išvažiavimo kontrolinius punktus be specialaus leidimo arba toks asmuo ankstesnės viešnagės Ukrainoje metų išvažiavo iš jos per įvažiavimo – išvažiavimo kontrolinį punktą;

Papildymas 14-1 straipsniu sekančio turinio:

- užsieniečiams bei asmenims be pilietybės, kurie atvyko iki įvažiavimo – išvažiavimo kontrolinius punktus iš laikinai okupuotos teritorijos be tinkamo leidimo, neleidžiama pravažiuoti bei kuo greičiau jie grįžta į laikinai okupuotą teritoriją arba į valstybę iš kurios jie atvažiavo, arba į valstybę, kuri išdavė pasą.

Jeigu negalima kuo greičiau grąžinti užsieniečių arba asmenų be pilietybės, tai jie lieka įvažiavimo – išvažiavimo kontrolės punktuose, kol negalės grįžti.

Tokiems užsieniečiams bei asmenims be pilietybės pase daromas įrašas apie draudimą įvažiavimui į Ukrainos teritoriją terminui, nurodytam sprendime, kuris priimtas šio Įstatymo 13 str. 3 d.

20 straipsnis papildytas 4 d., sekančio turinio:

- draudžiama užsieniečiams bei asmenims be pilietybės važiuoti tranzitu per laikinai okupuotą teritoriją.

Numatytas šiuo Įstatymu teisinis režimas galios iki pilno atkūrimo Ukrainos konstitucinės tvarkos laikinai okupuotoje teritorijoje.

Naujos tvarkos dėl medicininės pagalbos suteikimo užsieniečiams ir asmenims be pilietybės patvirtinimas

Nuo 2014-03-119 Nr. 121, Ukrainos Ministrų Kabinetu patvirtinta medicininės pagalbos suteikimo užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, kurie nuolat gyvena arba laikinai randasi Ukrainos teritorijoje, kurie paprašė  pabėgėlio statuso arba asmenys, kuriems reikalinga papildoma apsauga, kurių atžvilgių priimtas sprendimas pripažinti pabėgėliais arba asmenimis, kuriems reikalinga papildoma apsauga (toliau -Tvarka)

Su tekstu galima susipažinti „Ukrainos įstatymas“ tinklalapyje, adresu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF. 

Visų pirma, Tvarka reguliuoja klausimus, susijusius su medicininės pagalbos teikimu sveikatos priežiūros įstaigomis, sekančioms užsieniečių bei asmenų be pilietybės kategorijoms:

-  kurie laikinai randasi arba nuolat gyvena Ukrainos teritorijoje;

- kurie kreipėsi su prašymu suteikti pabėgėlio statusą arba asmeniu, kuriam reikalinga papildoma apsauga;

- kurių atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti pabėgėliais, arba asmenimis kuriems reikalinga papildoma apsauga;

- kuriuos pripažino pabėgėliais arba asmenimis, kuriems reikalinga papildoma apsauga.

Tvarka numato, kad medicininė pagalba, įskaitant skubia, teikiama užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, kurie laikinai randasi Ukrainos teritorijoje, mokamai, jeigu Ukrainos įstatymu arba tarptautine sutartimi nenumatyta kitaip.  

Medicininių paslaugų kainas nustato sveikatos priežiūros įstaigos, kuriuose buvo suteikta medicininė pagalba, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, o atsiskaitymas galimas pavedimu arba grynaisiais pinigais vietine valiuta.

Jei užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės, kurie laikinai randasi Ukrainos teritorijoje sudarė sutartį su draudėju - rezidentu (polisas, pažymėjimas, sertifikatas), kuris garantuoja medicininės pagalbos apmokėjimą (draudimo sutartis), tai apmokėjimą vykdo draudėjas - rezidentas, pervedamas pinigus sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje buvo suteikta medicininė pagalba.

Jei tarp draudėjo – rezidento ir draudėjo - nerezidento yra abipusis susitarimas dėl medicininės pagalbos, kuri buvo suteikta užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, kurie laikinai randasi Ukrainos teritorijoje, apmokėjimo, tai už medicinines paslaugas moka draudėjas - rezidentas, jei užsienietis ar asmuo be pilietybės turi atitinkamą draudimo sutartį.

Apmokėjimą už medicininę pagalbą, suteikta medicininės priežiūros įstaigoje, gali vykdyti kompanija, nurodyta draudimo sutartyje, kuri vykdo veiklą Ukrainoje.

Jeigu suteiktos medicininės pagalbos išlaidos viršija draudimo sumą, užsienietis ar asmuo be pilietybės turi sumokėti skirtumą sveikatos įstaigai, kuri suteikė pagalbą.

Jeigu  užsienietis ar asmuo be pilietybės neturi draudimo sutarties ir negali dokumentais patvirtinti teisę į nemokamą medicininę pagalbą, įskaitant skubia, Ukrainoje, tai už paslaugas moka užsienietis arba asmuo be pilietybės.

Jeigu atsisako mokėti už medicininę pagalbą, tai išlaidų kompensavimo klausimas sprendžiamas su atitinkamomis užsienio atstovybėmis Ukrainoje.

Užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Ukrainoje, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, kurie pripažinti pabėgėliais ar asmenimis, kuriems reikalinga papildoma apsauga, medicininė pagalba suteikiama iš biudžeto lėšų, numatytų valstybės ir savivaldybių biudžete.

Medicininė apžiūra užsieniečių ir asmenų  be pilietybės, kurie paprašė pabėgėlio statuso arba asmenų, kuriems reikalinga papildoma apsauga; užsieniečių bei asmenų be pilietybės, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti pabėgėliais arba asmenimis, kuriems reikalinga papildoma apsauga, bei skubi medicininė pagalba atliekami nemokamai (iš biudžeto lėšų, numatytų valstybės bei vietiniame biudžete).

Ukrainos Vyriausybės nutarimo antrame punkte pripažįstama negaliojančia 2011-06-22 Ukrainos ministrų kabineto rezoliucija Nr. 667 „Dėl medicininės pagalbos užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, kurie laikinai randasi Ukrainos teritorijoje patvirtinimo ir pripažinimas negaliojančiais kai kurių Ukrainos ministrų kabineto rezoliucijų“.

 

On entry-exit procedure to the temporarily occupied territory of Ukraine

(the Autonomous Republic of Crimea)

 

Foreigners and stateless persons may entry the territory of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol of Ukraine in accordance with the Law and international Treaties of Ukraine.

The Law of Ukraine "On protection of rights and freedoms of citizens and legal regime for the temporarily occupied territory of Ukraine", as amended on 05.09.2014, regulates a procedure for entry of persons in the temporarily occupied territory and the departure from it.

According to Article 10 of the Law the citizens of Ukraine have the right to free and unimpeded access to the temporarily occupied territories and the departure from it through the control points of entry and exit upon presentation of a document confirming the identity and citizenship of Ukraine.

However, the entry of foreigners and stateless persons to the temporarily occupied territory and the departure from it is allowed only by special permission through the control points of entry and exit.

As of today, the relevant draft of Regulations on entry-exit procedure of foreigners and stateless persons to the temporarily occupied territory, developed by the Border control Administration, is on the approval with the concerned Ministers.

Thus, the foreigners from countries with visa entry regime, have to apply to the diplomatic missions or consular offices of Ukraine abroad for obtaining a Ukrainian visa.

Foreigners from countries with visa-free entry regime, may entry the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol of Ukraine only if crossing the border at border crossing points across the state border of Ukraine with putting relevant stamps into their passport documents or immigration cards.

 

However, it is important to know that:

- Violation of order of entry into the temporarily occupied territories of Ukraine and the departure from it for the purpose of harming the interests of the state is punishable by imprisonment for up to three years or imprisonment for the same term, with confiscation of vehicles. The same acts committed repeatedly or by prior conspiracy, or by an official through abuse of office shall be punishable with imprisonment for a term of three to five years with deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities for a term up to three years and forfeiture vehicle. The above-mentioned acts committed by an organized group shall be punishable by imprisonment for a term from five till eight years.

- Violation of order of entry into the temporarily occupied territories of Ukraine and the departure from it punishable by a fine from one hundred till three hundred tax-free minimum incomes, or by an administrative arrest for up to fifteen days.

- Entry into Ukraine is not allowed for foreigners or stateless persons:

a. If a person attempts to enter the temporarily occupied territory through the control points of entry - exit without a special permission;

b. Foreigners and stateless persons who arrived to the control points of entry - exit from the temporarily occupied territory without permission, may not travel further and in the shortest time they should be returned to the temporarily occupied territory from which they came, or to a state that issued a passport.

The passport document of the above mentioned foreigners and stateless persons will be stamped mark on the prohibition of entry to Ukraine.

Transit of foreigners and stateless persons through the temporarily occupied territory of Ukraine is prohibited.

Stipulated by this Law legal regime will operate until the restoration of constitutional order of Ukraine on the temporarily occupied territory.

Map